تماس با ما خانه
RSS

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫﺎی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص راﯾﺎﻧﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ھﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪﺳﻤﺖ آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﺮدن و ﺟﺬاب ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدھﺎی ﺑﺎرز آن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ ھﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺳﺒﮏ ﺗﺮ، ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﮫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮات ﮔﻔﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮫﺎروی آورده اﻧﺪ.

ططط

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮ
اﮔﺮﭼﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ طﻮری طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن، ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد، اﻣﺎ ﮔﺰارش ھﺎی ﻓﺮاوان ازآﺳﯿﺐرﺳﺎﻧﺪن ﺣﺮارت ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎ، ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﭗ ﺗﺎپ ھﺎ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﻮن ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪﺑﺮای آن ھﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ، اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در ﻋﻤﻞ زﯾﺎد ھﻢﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﻪ اﯾﻦروش دارﻧﺪ، ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻋﺎدت ﺧﻮد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ، ھﺮ ﺻﻔﺤﻪ داﻏﯽ ﮐﻪ دﻣﺎﯾﺶ در ﺣﺪ ﺳﻮزاﻧﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻻﻧﺮود، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻤﺎس ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن، ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ای را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺮوع آن ﺑﺪون درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺎﻋﺚ ﺗﯿﺮه ﺷﺪن رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺸﻮد.

در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدری ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﯾﺠﺎد ﺳﺮطﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود. ﻣﺸﺎھﺪاتﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﺜﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوھﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه اﯾﺎﻟﺘﻰ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻗﺮار دادن ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺑﺮ روى ﭘﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﮑﺮوﺗﻮم (ﮐﯿﺴﻪ ﺑﯿﻀﻪ) را ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺑﺮد. اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﺳﮑﺮوﺗﻮم ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎرورى ﻣﺮدان ارﺗﺒﺎط دارد .

 

آﻧﮫﺎ ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮیﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ازاى ھﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت روزاﻧﻪ اﺳﮑﺮوﺗﻮم ﻏﻠﻈﺖ اﺳﭙﺮم ۴٠ درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﻣﻰﯾﺎﺑﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اى ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﻰ ﮐﻪ روى زاﻧﻮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ ۵/٢ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪﺣﺮارت اﺳﮑﺮوﺗﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ دﮐﺘﺮ ﺷﯿﻨﮑﯿﻦ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ، ﮔﺮﻣﺎزاﯾﯽ ﻟﭗ ﺗﺎپ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺷﺎﺧﺼﮫﺎی ﻧﺎﺑﺎروری ﻣﯿﺸﻮد. ﺷﯿﻨﮑﯿﻦ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﭗ ﺗﺎپ را ﺑﺮروی ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻪ داوطﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺗﺎ ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن راﻧﮫﺎ ﺑﮫﻢ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮروی ﭘﺎھﺎ ﻣﻮﺟﺐﻣﯿﺸﻮد دﻣﺎی اﺳﮑﺮوﺗﻮم دو درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ( در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن راﻧﮫﺎ ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆﺗﻌﺎدل ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻟﭗ ﺗﺎپ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد دو ﺗﺎ ﻧﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯿﺸﻮد.(ھﻨﮕﺎماﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰ ﻟﭗ ﺗﺎپ دﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده درﺟﻪ ﮐﺎھﺶ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ)
ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ زود ھﻨﮕﺎم!
ﺣﺘﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﮐﺮدن ھﺴﺘﯿﺪ ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺮ ﻟﭗ ﺗﺎپ و ﺑﺪﻧﻪ آن ﺷﺪه اﯾﺪ. دﻣﺎی ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻄﻌﺎت ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺷﻤﺎ، ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه، ﮐﺎرت ﮔﺮاﻓﯿﮏ و … ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ زود ھﻨﮕﺎم و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺮاﺑﯽ آن در دراز ﻣﺪت ﻣﯽ ﺷﻮد، زﯾﺮا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه در ھﻨﮕﺎم ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، دﻣﺎی ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪازد.
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟!
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﭗ ﺗﺎب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد، ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﻋﻤﺮ ﻟﭗ ﺗﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺷﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده آﺳﺎن و راﺣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ، زﯾﺎد ھﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ.در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﻟﻮازم وﺗﺠﮫﯿﺰات راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ.

منبع: دلگرم
امتیاز شما به این مطلب :

» ارسال نظرات

کلیه حقوق این سایت ، متعلق به نازخاتون می باشد و استفاده از مطالب و تصاویر این سایت با ذکر منبع بلامانع است .
طراحی سایت : بلاگ اسکین